Kvalitet & Resultat

Som en stolt underleverantör till flera ledande regioner i Sverige, inklusive Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västernorrland, Region Östergötland och Region Norrbotten, ställer vi höga krav på oss själva när det gäller att upprätthålla ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi förstår vikten av att erbjuda högkvalitativ vård till våra patienter och att följa de riktlinjer och standarder som våra samarbetspartners i regionerna föreskriver.

Vårt systematiska kvalitetsarbete innebär en noggrann och kontinuerlig övervakning av kvaliteten i alla skeden av vår vårdprocess, från patientmottagning till behandling och den övergripande omvårdnaden av våra patienter. Vi använder oss av mätningar och utvärderingar av olika parametrar för att säkerställa att vi levererar en vård av högsta standard och att vi uppfyller de högt ställda kraven från våra regioner.

Vi är dedikerade till att vara transparenta i vårt kvalitetsarbete och våra resultat kommer att presenteras på denna sida inom en snar framtid. Genom att offentligt tillgängliggöra våra resultat visar vi vårt åtagande att sträva efter förbättring och öppenhet. Detta ger även våra patienter och samarbetspartners insikt i vårt arbete och resultaten av vår strävan efter högsta kvalitet inom vården.

Sammanfattningsvis arbetar CK Klinikerna – Kirurgi i nära samarbete med våra partnerregioner för att säkerställa högkvalitativ vård och vi följer noggrant vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi ser fram emot att dela våra resultat med er på denna sida och att fortsätta sträva efter att uppfylla och överträffa de höga krav som våra samarbetspartners har ställt på oss.

2022

Mottagningsbesök
0 st
Väntetid till operation
0 v
Mindre operationer
0 st
Större operationer
0 st
Nöjdhet
0 %

Kvalitetspolicy

På CK Klinikerna – Kirurgi strävar vi efter att erbjuda våra patienter en högkvalitativ och säker vård med en betoning på tillgänglighet. Vi tror att högkvalitativ vård inte bara handlar om den tekniska kompetensen utan också om att skapa positiva mellanmänskliga möten som bygger tillit och tilltro hos våra patienter och deras närstående. Vi sätter vårdkvaliteten och patientens nöjdhet i fokus genom att visa omtanke och respekt i varje interaktion.

Vi är medvetna om att erfarenheter från avvikelsehanteringen är värdefulla för att förebygga framtida risker. Därför använder vi aktivt de lärdomar vi får från avvikelsehantering för att förbättra vår vård och våra rutiner. Vi välkomnar också förslag och klagomål från våra patienter, deras närstående och vårt eget personal, och vi ser det som en möjlighet att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet.

För att säkerställa hög standard i vår vårdmiljö ser vi till att våra lokaler är ändamålsenliga och uppfyller höga hygieniska och medicintekniska krav. Detta är avgörande för att möta våra patienters behov och för att skapa en trygg och säker vårdmiljö.

Vi tror på att intern samverkan och ett gott samarbete är nyckeln till framgång. CK Klinikerna – Kirurgi strävar efter att vara en god och trygg arbetsgivare som ger vårt personal möjlighet att utvecklas och växa i sina roller. Samtidigt uppfyller vi de mål som är satta av våra beställare och följer noga externa lagar och krav som styr vår verksamhet.

Genom att arbeta tillsammans, både internt och med externa aktörer, är CK Klinikerna – Kirurgi fast beslutna att kontinuerligt sträva efter förbättringar, och vi använder principerna inom LEAN Healthcare för att effektivisera vår vård och vår verksamhet, alltid med patientens behov i fokus. Vi är engagerade i att erbjuda en vårdupplevelse av högsta kvalitet och att vara en pålitlig partner i hälsosystemet.

Kvalitetsarbete

CK Klinikerna – Kirurgi strävar aktivt efter att förbättra sitt kvalitetsarbete och har som mål att certifiera sig enligt ISO-standard 9001 inom de kommande åren. Vi är även medvetna om vårt miljöansvar och arbetar kontinuerligt med att integrera miljöaspekter i vår verksamhet.

Utformningen av vårt kvalitetsledningssystem är noggrant anpassat till den specifika miljö där vi verkar, inklusive de risker som är kopplade till vår verksamhet och omgivningen vi verkar i. Vi tar hänsyn till våra egna behov och mål, de processer vi använder och även vår organisationsstorlek och struktur när vi utformar detta system.

Vårt övergripande mål med vårt kvalitetsarbete är att säkerställa att vi kontinuerligt kan erbjuda våra patienter högkvalitativ och säker vård med hög tillgänglighet. Detta uppnås genom att ha en kompetent personal och genom att skapa optimala mellanmänskliga möten som bygger förtroende och ökar patient- och kundnöjdheten.

Vårt kvalitetsarbete har även en tydlig inriktning på att stödja och förbättra arbetsmiljön för vårt team samtidigt som vi följer de mål som är fastställda av våra uppdragsgivare och efterlever de externa lagar och krav som styr vår verksamhet.

Ett viktigt första steg i detta arbete är att strukturera och effektivisera vårt arbetssätt. Vi fokuserar på att införa gemensam dokumentation och tydlig dokumentering av instruktioner, processer och rutiner. Detta är en kontinuerlig process där vi dagligen strävar efter att identifiera och implementera förbättringar för att säkerställa högsta möjliga standard inom vår vård.

Sammanfattningsvis är CK Klinikerna – Kirurgi engagerade i att kontinuerligt förbättra vår kvalitet och arbetsmiljö samtidigt som vi efterlever våra mål och uppfyller de externa krav som ställs på oss. Genom att aktivt arbeta med att strukturera och dokumentera våra processer är vi redo att fortsätta leverera högkvalitativ vård och uppfylla våra kunders och patienters förväntningar.

Miljöpolicy CK Klinikerna Kirurgi

Vi på CK Klinikerna Kirurgi är fast beslutna att spela vår roll i att bevara och skydda miljön. Vi inser att vår verksamhet kan påverka planeten på olika sätt, och vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan och främja hållbar utveckling. Vår miljöpolicy är en viktig del av vårt engagemang för att minska vår ekologiska fotavtryck och skapa en bättre framtid för vårt samhälle och kommande generationer.

Våra åtaganden:

  1. Hållbar resursanvändning: Vi kommer att använda våra resurser, inklusive energi, vatten och material, effektivt och minska onödig avfall. Vi kommer att överväga alternativa och mer miljövänliga material och metoder när det är möjligt.

  2. Energibesparing: Vi strävar efter att minska vår energiförbrukning genom att använda energieffektiva apparater, belysning och klimatsystem. Vi uppmuntrar också våra anställda att vara medvetna om energiförbrukningen och delta i energibesparande åtgärder.

  3. Återvinning och avfallshantering: Vi kommer att minska mängden avfall vi genererar genom att återvinna och återanvända material när det är möjligt. Vi kommer också att använda oss av säkra och ansvarsfulla metoder för att hantera farligt avfall om det uppstår.

  4. Transport och resor: Vi kommer att uppmuntra våra anställda att använda kollektivtrafik, cykla eller samåka till arbetet för att minska koldioxidutsläppen. Vi kommer också att erbjuda möjligheter till fjärrarbete när det är möjligt för att minska behovet av onödiga resor.

  5. Utbildning och medvetenhet: Vi kommer att utbilda våra anställda och uppmana dem att vara medvetna om miljöfrågor och hur de kan bidra till att minska vår påverkan. Vi kommer också att främja utbildning och medvetenhet bland våra patienter och samarbetspartners.

  6. Ständig förbättring: Vi kommer att sträva efter att kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda genom att sätta mål, mäta resultat och revidera våra metoder och processer när det behövs.

  7. Lagliga krav och regler: Vi kommer att följa alla tillämpliga lagar och regler som rör miljöskydd och hälsa och säkerhet.

Vi ser detta som en gemensam uppgift och uppmanar alla våra anställda att engagera sig i att följa denna miljöpolicy. Tillsammans kan vi arbeta för en bättre och mer hållbar framtid för vårt samhälle och vår planet.

 

Läs mer om vår Miljöpolicy CK Klinikerna Kirurgi